Βάση γνώσεων
Τεχνική Υποστήριξη Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) > Τεχνική Υποστήριξη Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Ασφαλιστική ενημερότητα υποψηφίων φυσικών προσώπων που δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής στον ΕΦΚΑ

Λύση

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, οφείλουν να προσκομίσουν είτε αντίγραφο της αίτησής του, είτε έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήματος. Η  βεβαίωση αυτή καλύπτει το κριτήριο επιλεξιμότητας αλλά δεν έχει θέση βεβαίωσης μη οφειλής για τους σκοπούς της βαθμολόγησης του υποψηφίου. 

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; /
Related articles Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 2
Κατηγορία: Δικαιολογητικά / Παραστατικά
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 5.0/5.0 (7)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid